ساختن یک لینک کوتاه/http://u.golestane.net
می تواند شامل حروف انگلیسی، اعداد، خط تیره و آندراسکور باشد.